Vitamin B12 Eksikliği Testleri

Homosistein
Homosistein artışı iskemik strok ve miyokard infarktüsü için bağımsız risk faktörüdür. Homosistein yüksekliği vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği olan hastalarda gözlenir ve bu vitaminlerin eksikliğini belirlemede serum vitamin B12 ve serum folat konsantrasyonundan daha sensitiftir.Hastadan 12 saatlik açlık sonrası kan alınmalı ve kanın pıhtılaşmasından hemen sonra tüp santrifüj edilerek serumu ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Serumun ayrılmasındaki gecikmeler veya serumun oda ısısında bekletilmesi homosistein konsantrasyonunu arttırmaktadır.

 

İntrensek Faktör Otoantikorları
Pernisiyöz anemiyi diğer megaloblastik anemilerden ayırır. Pernisiyöz anemili hastaların yaklaşık %75’inde bulunur. Yüksek serum vitamin B12 konsantrasyonları yalancı pozitif sonuçlara neden olur.

 

Metilmalonik Asit
Metilmalonik asit doku seviyesinde vitamin B12 eksikliğinin çok duyarlı belirte-cidir. Ilımlı yüksek düzeyler (0.4-1.0 umol/L) renal fonksiyonu azalmış hastalarda görülür. Aşırı yüksek düzeyler (>20umol/L) bir yenidoğan metabolizma bozukluğu olan metilmalonik asideminin göstergesidir.

Vitamin B12
Pernisiyöz anemide vitamin B12 eksikliğinin belirlenmesinde; folik asit eksik-liğinin tanısında; granülosit nükleuslarındaki hipersegmentasyonun incelenme-sinde; MCV>100 olan hastaların izlenmesinde; makrositik anemi tanısında; megaloblastik anemi tanısında; alkolizm incelemesinde; prenatal takipte; malabsorpsiyonun incelenmesinde; nörolojik bozukluklar veya karaciğer hücre hasarı ve miyeloid lökemide görüldüğü üzere vitamin B12 artışında yararlıdır. Ilımlı folat ve vitamin B12 eksikliklerinde serum folat ve vitamin B12 düzeyleri normal olabilir. Bu vitaminlerin ılımlı eksikliklerinde homosistein ve metilmalonik asit daha duyarlı belirteçlerdir.


Vitamin B12 & Folat
Ilımlı folat ve vitamin B12 eksikliklerinde serum folat ve vitamin B12 düzeyleri normal olabilir. Bu vitaminlerin ılımlı eksikliklerinde homosistein ve metilmalonik asit daha duyarlı belirteçlerdir.


Vitamin B12 Refleks test
Vitamin B12 için refleks parametreler: Vitamin B12 sonucu < 167 pg/mL ise intrensek faktör antikorlarına bakılır ve ayrıca fatura edilir. Vitamin B12 167-301 pg/mL ise metilmalonik asit (MMA) düzeyine bakılır ve ayrıca fatura edilir. Vitamin B12 >301 pg/mL ise ilave test çalışılmaz. MMA <0.4 umal/L ise ilave test gerekmez. MMA 0.4 mmol/L üzerinde ise intrensek faktör antikorlarına bakılır ve ayrıca fatura edilir.


Vitamin B12-HoloTC
Vitamin B12 kanda iki taşıyıcı proteine bağlı halde bulunur, transkobalamin II (TC) ve haptokorrin (HC). Sadece transkobalamin II’ye (holoTC) bağlı halde-ki vitamin B12 biyolojik olarak aktiftir. HoloTC fraksiyonunun ölçümü tanıda duyarlılığı arttımakta ve vitamin B12 malabsorpsiyonu olan hastaların erken tanısında yardımcı olmaktadır.