Multiple Skleroz Testleri

Albumin
Serum albümin ölçümleri başlıca karaciğer ve böbreği tutan çeşitli hastalıkların tanı ve takibinde kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanı tedavi takibi olup serum albümin düzeylerinin düzelmesi medikal tedavinin başarılı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Albümin kaybı gastrointestinal kanal, böbrek hasarına bağlı idrar yolu ve deri yoluyla doğrudan gerçekleşebilmektedir. Gluten enteropatili hastaları %50’sinden fazlasında albümin düzeyleri baskılanmıştır. Artmış albümin düzeyinin tek nedeni dehidratasyondur, doğal olarak hiperalbüminemi görülmez.

 

Albümin CSF
Olası kan-beyin bariyeri hasarının incelenmesi Albümin CSF NEPH < 35 mg/dL

 

Aquaporin 4 Otoantikorları
İnflamatuar otoimmün bir hastalık olan Nöromiyelitis optika (NMO), SSS’nin akkiz demiyelinizan bir hastalığıdır ve optik sinirleri ve spinal kordu (transvers miyelit) tutar. NMO’da multiple sklerozda gözlenmeyen ve Aquaporin 4 adı verilen oldukça spesifik antikorlar bulunur. Aquaporin 4 proteini bir su kanal proteinidir ve SSS’de sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesinde görev alır, astrositler tarafından sentezlenir. Aquaporin 4’e karşı oluşan antikorlar periferal plazma hücreleri tarafından üretilir ve SSS’de hedef antijen bağlandıktan sonra lokal inflamatuar demiyelinasyon ve nekroza neden olur. Bazı hastalarda aquaporin 4 otoimmünitesi tümöre bağlı bir immün reaksiyon sonunda gelişmekte ve bu nedenle paraneoplastik sendrom testleri kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.


IgA, IgG ve IgM Immünoglobülin ölçümü
Selektif IgA eksikliği diğer immünoglobülinler normal veya artmış olmakla birlikte IgA’nın 5 mg/dL’nin altında olması ile karekterize, alerjiler, rekürrent sinopulmoner infeksiyon, otoimmün hastalık ve HLA A28, B14 veya A1 ile ilişkili bir durumdur.


IgA, Serum
Hümoral immünitenin incelenmesi; IgA miyeloma tedavi takibi. Selektif IgA eksikliği alerjiler, rekürrent sinopulmoner infeksiyon, otoimmün hastalık ve HLA A28, B14 veya A1 tipleri ile ilişkili bir durumdur. İgA eksikliğine eşlik eden İgG2 alt grup eksikliği rekürrent sinopulmoner infeksiyonlarla ilişkilidir. İgA gammopatileri tüm gammopatilerin %24’ünde bulunur. Herediter agammoglobulinemide (Bruton hastalığı), herediter timik aplazide (DiGeorge sendromu), primer akkiz disgammaglobülinemi tip I, II ve III’te azalmış düzeylerde bulunur. Herediter ataksi telangiektazide İgA yoktur ve Wiskott-Aldrich sendromunda ise artmış düzeylerde bulunur.

 

IgG, CSF
Serebrospinal sıvı (CSF) albümin düzeyi CSF İgG artışının lokal sekresyona mı veya kapillerlerdeki permeabilite artışına mı bağlı olduğunu ayırt etmede kullanılır. CSF İgG sıklıkla multiple sklerozda ve kan-beyin bariyerinin serum proteinlerine permeabilitesindeki artışa bağlı olarak yükselir. Artışlar ayrıca SSS sifilizi, postvaksinal ensefalit, subakut sklerozan lökoensefalit, amyotrofik sklerozis ve beyin tümörlerinde gözlenir.


IgG İndeksi
CSF protein bozukluğunun in situ protein üretimi ile mi ilişkili olduğu (multiple skleroz gibi demiyelinizan hastalıklarda görüldüğü gibi) veya kan-CSF bariyerinin permeabilitesindeki değişiklikler nedeniyle mi görüldüğünü inceler.


IgG Total ve Alt gruplar 1, 2, 3 & 4
Hümoral immüniteyi değerlendirir. İmmünoglobülin G (İgG) damar dışı sıvılarda ve serumda en bol bulunan immünoglobülindir. Bir çok bakteri ve virüse karşı İgG sınıfı antikorlar üretilir. İgG iki ağır ve iki hafif zincirden oluşur ve %3’ten daha az karbonhidrat içerir. İgG dört alt gruba sahiptir: İgG1 (%66), İgG2 (%23), İgG3 (%7) ve İgG4 (%4). İgG1 ve İgG3 fagositik hücrelerin Fc reseptörlerine sıkıca bağlanır, killer monositleri (K hücreleri) aktive eder ve plasentayı geçer.


IgG, Serum
Serum İgG immünolojik yetersizlik durumları (konjenital hipogammaglobülinemi), protein kaybettiren enteropatiler, nefroz ve bazı malabsorpsiyon sendromlarında düşük bulunmuştur. Çeşitli bakteriyel ve parazitik infeksiyonlar, hiperimmünizasyon, diffüz karaciğer hastalığı, kollajen ve otoimmün hastalıkların bazı evreleri ve   İgG   miyelomada   (M-komponent)   yükselir.   Çocuklarda   sık   tekrarlayan bakteriyel infeksiyon vakalarında İgG ve diğer immünoglobülin düzeylerini infeksiyon periyodunun 10. gününde ve aynı infeksiyon periyodunun başlangıç döneminde veya infeksiyon olmayan bir periyodda ölçülerek karşılaştırma yapılması önemli görülmektedir. Antijenik uyarı sonrası reaktif immünoglobülinlerde tam bir artış eksikliği ciddi immünoglobülin eksikliği olmasa da immatür immünolojik cevabı gösterebilmektedir. Plazma numuneleri ve büyük ölçüde hemolizli ve lipemik örnekler kabul edilmez. Serum pıhtılaştıktan hemen sonra ayrılmalıdır.

 

IgM, Serum
Waldenstrom makroglobülinemide IgM konsantrasyonunda bir artış vardır. Tüm gammopatilerin %1’inden azında bulunur. Herediter agammaglobülinemi (Bruton hastalığı), herediter timik aplazi (DiGeorge Sendromu) ve Wiskott-Aldrich sendromunda İgM konsantrasyonu düşüktür.

 

Multiple Skleroz İnceleme
Multiple skleroz (MS) görme, motor ve duyu bozukluklarıyla karekterize kronik inflamatuar demiyelinizan bir hastalıktır. MS tanısı klinik, radyolojik ve laboratuar bulgularına dayanır. Artmış intratekal immünoglobülin sentezinin saptanması MS için günümüzdeki diagnostik laboratuar testlerinin temelidir. Bu testler arasında serebrospinal sıvı (CSF) İgG indeksi ve oligoklonal bandın

Multiple Skleroz İnceleme
Multiple skleroz (MS) görme, motor ve duyu bozukluklarıyla karekterize kronik inflama-tuar demiyelinizan bir hastalıktır. MS tanısı klinik, radyolojik ve laboratuar bulgularına dayanır. Artmış intratekal immünoglobülin sentezinin saptanması MS için günümüzde-ki diagnostik laboratuar testlerinin temelidir. Bu testler arasında serebrospinal sıvı (CSF) İgG indeksi ve oligoklonal bandın saptanması bulunur. Bu iki test özellikle şüpheli klinik ve radyolojik bulguları olan hastalarda MS tanısında yararlıdır. MS hastalarının > %90’ında bu iki testten en az birinin pozitif olduğu bildirilmiştir.
Oligoklonal band ve CSF İgG indeksi için CSF ve serum örnekleri gerekmektedir.
Serum ve CSF numuneleri aynı gün alınmalıdır.
Oligoklonal bandın 2 ve üzerinde olması MS’le uyumludur. Laboratuvarımızda
oligoklonal  band  çalışması  yeni  bir  metod  olan  izoelektrik  fokuslama  ile
yapılmakta ve bu yöntemin daha sensitif (%90-95) olduğu bildirilmektedir.
CSF İgG indeksi  > 0.85 olması MS’le uyumludur.   Artmış intratekal İg sentezi
diğer inflamatuar SSS hastalıklarında da gözlenebilir ve bu nedenle bu testler MS için spesifik değildir (spesifisite= %95).


Myelin Basic Protein
Miyelin basic protein nöronal aksonlarda miyelin kılıfının %20’sini oluşturur ve multiple skleroz gibi demiyelinizan hastalıklarda miyelinin yıkımına bağlı olarak CSF’de artar.


Oligoklonal Bandlar
Menenjit, tümör, sifiliz ve multiple skleroz gibi SSS hastalıklarının tanısında kullanılır. Genellikle serumla karşılaştırıldığında CSF’de 2 veya daha fazla bandın bulunması klinik olarak anlamlı kabul edilir.

Protein Elektroforezi, CSF
Menenjit, tüberküloz, beyin apsesi, meningovasküler sifiliz, CVA, neoplastik hastalık, multiple skleroz ve nörolojik hastalığa neden olan diğer dejeneratif olayların incelenmesinde yararlıdır.


Protein Total, Serum
Total serum protein düzeyi kanın başlıca bileşenleri olan tüm dolaşan protein-lerin toplamıdır. Serum total protein ölçümleri karaciğer, böbrek, kemik iliğini tutan hastalıklar ve metabolik ve beslenme bozukluklarında yardımcıdır. Periton ve plevral sıvıda total protein ölçümü transuda ve eksuda arasındaki ayırımda yaralı olabilir. Sinovyal sıvıda artmış protein düzeyi inflamatuar bir sürecin varlığını doğrular.

 

Protein Total, CSF
CSF’de total protein ölçümü kan/beyin bariyerinin plazma proteinlerine artmış permeabilitesini saptamada veya immünoglobülinlerin intratekal artmış üreti-mini saptamada önemlidir. Kan/beyin bariyerinin artmış permeabilitesi beyin tümörü, intraserebral kanama veya bakteriyel/viral menenjitler, ensefalit veya poliyomiyelit gibi durumlardan kaynaklanabilir. İmmünoglobülinlerin artmış intratekal sentezinin belirlenmesi multiple skleroz gibi demiyelinizan hastalıkların tanısında önemlidir.